Privacyreglement van Schoonheidsinstituut Ina Liewes, gevestigd aan de Kraneweg 17, 9718 JD Groningen.

Contactgegevens:

www.inaliewes.nl
tel. +31503180878

Ina Liewes is de functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidsinstituut Ina Liewes en is te bereiken via inaliewes@home.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Schoonheidsinstituut Ina Liewes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of  omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Opmerking: de persoonsgegevens worden handmatig op een kaartsysteem verwerkt.

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

  • vaststellen of er sprake kan zijn van contra -indicatie  met betrekking tot de door cliënt gekozen behandeling
  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • om desgevraagd goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidsinstituut Ina Liewes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken.

Bewaarperiode persoonsgegevens.

Schoonheidsinstituut Ina Liewes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gedurende de periode dat je gebruik maakt van de diensten van het Schoonheidsinstituut worden je gegevens veilig bewaard. Indien je je afmeldt als cliënt van het schoonheidsinstituut worden je gegevens vernietigd. Indien je geen gebruik  meer maakt van onze diensten (dus ook niet persoonlijk afgemeld) zullen de gegevens na twee jaar vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Schoonheidsinstituut Ina Liewes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

Schoonheidsinstituut Ina Liewes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidsinstituut Ina Liewes en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in ons kaartsysteem naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar inaliewes@home.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek. Schoonheidsinstituut Ina Liewes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Schoonheidsinstituut Ina Liewes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met inaliewes@home.nl.